Kiedy skorzystać z pomocy?

Wiele problemów dziecięcych rzutuje na zachowanie i oceny w szkole, relacje z rówieśnikami i  rodzicami oraz niską samoocenę. Jeśli obserwujesz powtarzające się lub narastające trudności u dziecka w tych obszarach. Jeśli Twoje dziecko zaczyna coraz częściej doświadczać złości, agresji, konfliktów, płaczu, smutku, wycofania z relacji, izolowania - to sygnał, że potrzebuje pomocy psychologa.

 
INFORMACJA O ZAJĘCIACH (w trakcie przygotowywania)

Jaka pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców?

Konsultacje 

W przypadku trudności wychowawczych i niepokojącego zachowania dziecka, rodzice zgłaszają się sami na pierwszą konsultację i przedstawiają problem. Wówczas planujemy drugie spotkanie z udziałem dziecka. 

Terapia

Indywidualne spotkania z dzieckiem to pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz doskonalenie kompetencji społecznych (skuteczne w zachowaniach buntowniczych, depresyjnych). Grupowe zajęcia TUS dla dzieci rozwijające umiejętności społeczne.

Mediacje rodzinne

W wielu sytuacjach pomoc dziecku wymaga włączenia całej rodziny i wspólnej "NARADY". Niezwykle skuteczna interwencja w przypadku częstych konfliktów dziecka z rodzicami, buntu i innych trudności wychowawczych.

Programy zajęć TUS zawierają:

 • integracja
 • poznawanie mocnych stron
 • trening komunikacji
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami
 • rozwiązywanie konfliktów
 • radzenie sobie ze stresem
 • przyjaźń – budowanie trwałych relacji,
 • trening kreatywności
 • trening asertywności             
 • rozwijanie zainteresowań – formy spędzania czasu wolnego
 • bieżące omawianie  problemów i ważnych spraw
TUS dla najmłodszych grupa 3 latków oraz 4-5-6 lat.
Doskonalenie kompetencji społecznych i kontrola  emocji u najmłodszych dzieci realizuje się głównie poprzez zabawę i stymulację rozwoju psychoruchowego.Dlatego stworzyliśmy unikatowy program zawierający elementy:
 • Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Uważności Żabki dla najmłodszych
 • psychoedukacji
 • stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego
 • muzykoterapii
 • ćwiczenia kompetencji wychowawczych dla rodziców
 • i inne
CEL ZAJĘĆ:
 • wzmacnianie pewności siebie
 • zwiększenie samoświadomości
 • doskonalenie samokontroli
 • rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji
 • nauka radzenia sobie ze stresem, lękiem, złością
 • nawiązywanie znajomości i zabawy w grupie rówieśniczej
W spotkaniach czynny udział biorą również rodzice, którzy będą ćwiczyć razem z dziećmi. Doświadczając wspólnej radości, bliskości i więzi emocjonalnej. Pod koniec zajęć planujemy czas na swobodną zabawę, obserwując dzieci i wspierając w budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami, inicjowaniu zabawy, komunikacji między nimi.

Zapisy - procedura (grupy szkolne)

 1. Spotkanie kwalifikacyjne  - konsultacja indywidualna z psychologiem     prowadzącym. W spotkaniu bierze udział   dziecko i rodzic, wstępna diagnoza trudności dziecka i stworzenie PLANU ROZWOJU (plan terapeutyczny)  -usługa płatna  (podczas promocji BEZPŁATNA)
 2. Analiza dokumentacji  - opinia PPP, orzeczenia, opinia wychowawcy. Na tym etapie możliwy jest kontakt z psychologiem lub pedagogiem szkolnym/przedszkolnym w celu uzupełnienia informacji o uczniu (za pisemną zgodą rodzica).
 3.  Formalności  - zapoznanie rodzica z umową i regulaminem uczęszczania dziecka na zajęcia, uzyskanie zgody i podpisu rodzica  
 4. Tworzenie grupy - właściwy dobór dzieci pod względem wiekowym z uwzględnieniem rodzaju trudności w celu stworzenia optymalnych warunków aktywności grupy.
 5.  Decyzja o przyjęciu do grupy -  informowanie rodziców o przyjęciu do grupy, ustalenie terminu pierwszego spotkania dzieci.
 6. Dokonanie płatności  - przed przystąpieniem dziecka do zajęć, należy uiścić opłatę.
 7. Konsultacja w trakcie zajęć, po zakończeniu zajęć - przewiduje się spotkanie z rodzicami w trakcie trwania spotkań socjoterapeutycznych w celu omówienia ważnych spraw, problemów dziecka i stworzenia planu współpracy związanej z ich rozwiązaniem. Może być to również kontakt telefoniczny. Na koniec zajęć spotkanie dotyczące oceny postępów, aktywności dziecka podczas zajęć.
GRUPA PRZEDSZKOLNA

Diagnoza i wsparcie w trakcie zajęć. Rodzic zapoznaje się z regulaminem zajęć, przesyła kartę zgłoszenia i dokonuje opłaty za cały miesiąc "z góry'.


Czas i częstotliwość spotkań

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, 60 minut, przez cały rok szkolny.

GRUPA STANDARDOWA (6-dzieci). GRUPA PREMIUM          w cenę wliczona jest  opieka i konsultacje psychologiczne ONLINE.

Zajęcia odbywają się w
:

TUS Nastolatki : pl. Teatralny 3
TUS klasa I : "Krzywy Komin" ul Dubois 33-35a
TUS przedszkolaki: "Krzywy Komin" ul Dubois 33-35a

PŁATNOŚĆ "Z GÓRY" ZA CAŁY MIESIĄC"