Kiedy skorzystać z pomocy?

Wiele problemów dziecięcych rzutuje na zachowanie i oceny w szkole, relacje z rówieśnikami i  rodzicami oraz niską samoocenę. Jeśli obserwujesz powtarzające się lub narastające trudności u dziecka w tych obszarach. Jeśli Twoje dziecko zaczyna coraz częściej doświadczać złości, agresji, konfliktów, płaczu, smutku, wycofania z relacji, izolowania - to sygnał, że potrzebuje pomocy psychologa.

Jaka pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców?

Konsultacje 

W przypadku trudności wychowawczych i niepokojącego zachowania dziecka, rodzice zgłaszają się sami na pierwszą konsultację i przedstawiają problem. Wówczas planujemy drugie spotkanie z udziałem dziecka. 

Terapia

Indywidualne spotkania z dzieckiem to pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz doskonalenie kompetencji społecznych (skuteczne w zachowaniach buntowniczych, depresyjnych). Grupowe zajęcia TUS dla dzieci rozwijające umiejętności społeczne.

Mediacje rodzinne

W wielu sytuacjach pomoc dziecku wymaga włączenia całej rodziny i wspólnej "NARADY". Niezwykle skuteczna interwencja w przypadku częstych konfliktów dziecka z rodzicami, buntu i innych trudności wychowawczych.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
"TUS" - zajęcia dla dzieci

Treningi TUS to forma pomocy psychologicznej skierowana do dzieci, które mają trudności w relacjach rówieśniczych, co wpływa na ich złe samopoczucie, utrudnione funkcjonowanie i niezadowolenie z siebie. Treningi TUS to nie jest psychoterapia lecz warsztaty rozwoju osobistego i społecznego, w których obecność i wspólne doświadczenia uczestników działają terapeutycznie. Wpływ grupy jest czynnikiem rozwojowym, korygującym złe nawyki, uczącym dobrych wzorców życia społecznego. Przynależność do grupy wzmacnia poczucie własnej wartości, stwarza przestrzeń do lepszego poznawania siebie i tego jak inni nas odbierają.

Dla dzieci:
 • nieśmiałych i wycofanych
 • przejawiających trudności z integracją w klasie
 • nadpobudliwych, nerwowych, niecierpliwych
 • agresywnych, wybuchowych, konfliktowych
 • przejawiających lęk społeczny
 • przejawiających trudności w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi
 • zainteresowanych rozwojem osobistym, lubiących ciekawe rozmowy i poznawanie nowych ludzi

TUS GRUPA "PREMIUM"

GRUPA PREMIUM - to mała grupa dzieci. Zapewnia intensywniejsze wsparcie trenera, każdemu uczestnikowi poświęca się więcej czasu w formie zindywidualizowanej.
Grupa dedykowana jest dla dzieci
posiadających trudności:
-w nawiązywaniu nowych znajomości
-radzeniu sobie ze złością
-radzeniu sobie z nieśmiałością
-komunikacji i asertywności
-w relacjach rówieśniczych
-niepewnością i niską samooceną
-radzeniu sobie ze stresem
-radzeniu sobie z konfliktami

Przeżywających bunt i poczucie niezrozumienia przez innych

Program

 • integracja
 • poznawanie mocnych stron
 • trening komunikacji
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami
 • rozwiązywanie konfliktów
 • radzenie sobie ze stresem
 • przyjaźń – budowanie trwałych relacji,
 • trening kreatywności
 • trening asertywności             
 • rozwijanie zainteresowań – formy spędzania czasu wolnego
 • bieżące omawianie  problemów i ważnych spraw
TUS dla najmłodszych 4-5 lat.
Doskonalenie kompetencji społecznych i kontrola  emocji u najmłodszych dzieci realizuje się głównie poprzez zabawę i stymulację rozwoju psychoruchowego.Dlatego stworzyliśmy unikatowy program zawierający elementy:
 • Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Uważności Żabki dla najmłodszych
 • muzykoterapii
 • i inne
CEL ZAJĘĆ:
 • wzmacnianie pewności siebie
 • zwiększenie samoświadomości
 • doskonalenie samokontroli
 • rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji
 • nauka radzenia sobie ze stresem, lękiem, złością
 • nawiązywanie znajomości i zabawy w grupie rówieśniczej
W spotkaniach czynny udział biorą również rodzice, którzy będą ćwiczyć razem z dziećmi. Doświadczając wspólnej radości, bliskości i więzi emocjonalnej. Pod koniec zajęć planujemy czas na swobodną zabawę, obserwując dzieci i wspierając w budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami, inicjowaniu zabawy, komunikacji między nimi.

Zapisy - procedura (grupy szkolne)

 1. Spotkanie kwalifikacyjne  - konsultacja indywidualna z psychologiem     prowadzącym. W spotkaniu bierze udział   dziecko i rodzic, wstępna diagnoza trudności dziecka i stworzenie PLANU ROZWOJU (plan terapeutyczny)  -usługa płatna  (podczas promocji BEZPŁATNA)
 2. Analiza dokumentacji  - opinia PPP, orzeczenia, opinia wychowawcy. Na tym etapie możliwy jest kontakt z psychologiem lub pedagogiem szkolnym/przedszkolnym w celu uzupełnienia informacji o uczniu (za pisemną zgodą rodzica).
 3.  Formalności  - zapoznanie rodzica z umową i regulaminem uczęszczania dziecka na zajęcia, uzyskanie zgody i podpisu rodzica  
 4. Tworzenie grupy - właściwy dobór dzieci pod względem wiekowym z uwzględnieniem rodzaju trudności w celu stworzenia optymalnych warunków aktywności grupy.
 5.  Decyzja o przyjęciu do grupy -  informowanie rodziców o przyjęciu do grupy, ustalenie terminu pierwszego spotkania dzieci.
 6. Dokonanie płatności  - przed przystąpieniem dziecka do zajęć, należy uiścić opłatę.
 7. Konsultacja w trakcie zajęć, po zakończeniu zajęć - przewiduje się spotkanie z rodzicami w trakcie trwania spotkań socjoterapeutycznych w celu omówienia ważnych spraw, problemów dziecka i stworzenia planu współpracy związanej z ich rozwiązaniem. Może być to również kontakt telefoniczny. Na koniec zajęć spotkanie dotyczące oceny postępów, aktywności dziecka podczas zajęć.
GRUPA PRZEDSZKOLNA

Diagnoza i wsparcie w trakcie zajęć. Rodzic zapoznaje się z regulaminem zajęć, przesyła kartę zgłoszenia i dokonuje opłaty za cały miesiąc "z góry'.


Czas i częstotliwość spotkań

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, 60 minut, przez cały rok szkolny.

GRUPA STANDARDOWA (6-dzieci). GRUPA PREMIUM          w cenę wliczona jest  opieka i konsultacje psychologiczne ONLINE.

Zajęcia odbywają się w
:

TUS Nastolatki : pl. Teatralny 3
TUS klasa I : "Krzywy Komin" ul Dubois 33-35a
TUS przedszkolaki: "Krzywy Komin" ul Dubois 33-35a

PŁATNOŚĆ "Z GÓRY" ZA CAŁY MIESIĄC"