Kiedy skorzystać z pomocy?

Dzieci, które wymagają dodatkowego wsparcia i pomocy psychologicznej  często mają problemy z zachowaniem w szkole i relacjach rówieśniczych. Jeśli Twoje dziecko wraca ze szkoły smutne lub rozdrażnione, otrzymuje coraz więcej uwag a Wasze wspólne rozmowy nie przynoszą rezultatów to znak, żeby skontaktować się z psychologiem. Pewne problemy same nie miną a wręcz przeciwnie, mogą przyczynić się do pogłębienia poczucia krzywdy u dziecka i doświadczeń traumatycznych.

Jaka pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców?

Konsultacje 

W przypadku trudności wychowawczych i niepokojącego zachowania dziecka, rodzice zgłaszają się sami lub z dzieckiem  i przedstawiają problem. Wówczas planujemy dalszy kontakt i formy pomocy

Terapia

Terapia psychologiczna indywidualna. Grupowe zajęcia TUS dla dzieci rozwijające umiejętności społeczne.

Mediacje rodzinne

W wielu sytuacjach pomoc dziecku wymaga włączenia całej rodziny i wspólnej "NARADY". Niezwykle skuteczna interwencja w przypadku częstych konfliktów dziecka z rodzicami, buntu i innych trudności wychowawczych.

 
ZAJĘCIA TUS  DEDYKOWANE SĄ DLA DZIECI:
 • nieśmiałych i wycofanych
 • nadpobudliwych
 • wybuchowych, konfliktowych
 • przejawiających lęk społeczny
 • przejawiających trudności w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi
 • posiadających niskie poczucie własnej wartości
 • mających trudności w integracji z grupą i tworzeniu bliskich relacji
 • posiadających trudności w wyrażaniu swoich emocji i komunikacji
 • odczuwających samotność i wyizolowanie
 • z Zespołem Aspergera, afazją, fobią społeczną, ADHD, ADD, dysleksją, nieśmiałością, stanami depresyjnymi
KORZYŚCI DLA DZIECKA:
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • rozumienie siebie i swoich emocji
 • kontrola emocji
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • panowanie nad złością
 • większa wiara w siebie
 • rozmawianie o swoich trudnościach z innymi, poszukiwanie rozwiązań
KORZYŚCI DLA RODZICA:
 • konsultacje i wsparcie psychologiczne
 • wsparcie dziecka w rozwoju społecznym
 • wsparcie dziecka w radzeniu sobie z problemami
 • wsparcie rodzica w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi

Programy zajęć TUS w zarysie:

 • integracja
 • poznawanie mocnych stron
 • trening komunikacji
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami
 • rozwiązywanie konfliktów
 • radzenie sobie ze stresem
 • przyjaźń – budowanie trwałych relacji,
 • trening kreatywności
 • trening asertywności             
 • rozwijanie zainteresowań – formy spędzania czasu wolnego
 • bieżące omawianie  problemów i ważnych spraw
TUS dla najmłodszych grupa 4-5-6 lat.
Doskonalenie kompetencji społecznych u najmłodszych dzieci realizuje się głównie poprzez zabawę i stymulację rozwoju psychoruchowego.Dlatego stworzyliśmy unikatowy program zawierający elementy:
 • Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Uważności Żabki dla najmłodszych
 • psychoedukacji
 • stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego
 • muzykoterapii
 • ćwiczenia kompetencji wychowawczych dla rodziców
 • i inne
CEL ZAJĘĆ:
 • wzmacnianie pewności siebie
 • zwiększenie samoświadomości (czucia siebie)
 • doskonalenie samokontroli
 • rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji
 • nauka radzenia sobie ze stresem, lękiem, złością
 • nawiązywanie znajomości i zabawy w grupie rówieśniczej
W spotkaniach czynny udział biorą również rodzice, którzy będą ćwiczyć razem z dziećmi. Doświadczając wspólnej radości, bliskości i więzi emocjonalnej.

Zapisy - procedura (grupy szkolne)

 1. Spotkanie kwalifikacyjne  - konsultacja indywidualna z psychologiem     prowadzącym. W spotkaniu bierze udział   dziecko i rodzic, wstępna diagnoza trudności dziecka, kwalifikacja do grupy TUS lub innych form pomocy psychologicznej (podczas promocji usługa BEZPŁATNA)
 2. Analiza dokumentacji  - opinia PPP, orzeczenia, opinia wychowawcy.
 3.  Formalności  - zapoznanie rodzica z regulaminem uczęszczania dziecka na zajęcia, uzyskanie zgody i podpisu rodzica  
 4. Tworzenie grupy - właściwy dobór dzieci pod względem wiekowym z uwzględnieniem rodzaju trudności oraz możliwości rozwojowych, tworzenie zróżnicowanej grupy.
 5.  Decyzja o przyjęciu do grupy -  informowanie rodziców o przyjęciu do grupy, ustalenie terminu pierwszego spotkania dzieci.
 6. Dokonanie płatności  - przed przystąpieniem dziecka do zajęć, należy uiścić opłatę, warunki płatności są zawarte w regulaminie.
 7. Konsultacja w trakcie zajęć, po zakończeniu zajęć - przewiduje się spotkanie z rodzicami w trakcie trwania spotkań TUS w celu omówienia ważnych spraw, problemów dziecka i stworzenia planu współpracy związanej z ich rozwiązaniem. Może być to również kontakt telefoniczny. Na koniec zajęć planujemy spotkanie z rodzicami  dotyczące podsumowania, oceny postępów, efektywności.
GRUPA PRZEDSZKOLNA
Diagnoza i wsparcie w trakcie zajęć. Rodzic zapoznaje się z regulaminem zajęć, przesyła kartę zgłoszenia i dokonuje opłaty za cały miesiąc "z góry".

Czas i częstotliwość spotkań

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu przez 60 minut, przez cały rok szkolny. Miejsce zajęć:
TUS grupa 10-12lat, wtorki g.16:30-17:30 pl. Teatralny 3
TUS grupa 13-16lat, wtorki g.17:45-18:45 pl. Teatralny 3

TUS grupa 8-9 lat, środy  gr I 16:00-17:00, gr II17:10-18:10
ul. Dubois - rekrutacja w toku

TUS przedszkolaki I, poniedziałki g. 16:00-17:00, g.17:10-18:10 ul.
Dubois 33-35a, "Krzywy Komin"